Zásady osobní asistence

Zásady poskytovaných služeb
1. Dodržujeme zákony – osobní asistence je poskytována v souladu
se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcími vyhláškami (Předpis č. 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách) v platném znění.
2. Dodržujeme mlčenlivost – s osobními údaji pracujeme v souladu
se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle ustanovení § 100 Zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, v platném znění. Vycházíme ze Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění; Zákona č. 209/1992 Sb., o úmluvě o ochraně lidských práv a svobod, v platném znění; Zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních lidských práv a svobod, v platném znění; aj.
3. Dodržujeme etické zásady – vycházíme z etických norem (Etický kodex sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách). Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost osob.
4. Maximální naplňování práv uživatele – poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů
a tato práva byla maximálně naplňována. Péče je poskytována
v zájmu osob, v náležité kvalitě, a takovým způsobem, jež zaručuje důsledně dodržování lidských práv a základních svobod osob.
5. Garance bezplatného základního sociálního poradenství –
APP Slunečnice zajišťuje každému bezplatné základní sociální poradenství, o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu předcházení. Jedná se o každého občana, který kontaktuje pracovníky APP Slunečnice, či jinak projeví zájem o poskytnutí informací či pomoci.
6. Individualizovaná podpora uživatele – pomoc a podpora vychází
z individuálně určených potřeb každého uživatele a je poskytována na základě osobních cílů jednotlivých uživatelů. Prostředkem naplňování těchto cílů je individuální plán podpory, který se vyhodnocuje a operativně mění a vychází z přání a potřeb uživatele. Je vždy respektován jeho názor. Ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Rozsah a forma pomoci a podpory, kterou poskytuje APP Slunečnice, zachovává lidskou důstojnost a jedinečnost každého klienta.
7. Zapojení uživatele do spolurozhodování – pracovníci APP Slunečnice berou uživatele jako rovnocenného partnera, respektují jeho přání, volbu a jeho konečné rozhodnutí o tom, v čem skutečně potřebuje pomoc osobní asistence a co dokáže sám. Působíme na uživatele aktivně a podporujeme jejich samostatnost. Uživatel se samostatně podílí na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti a respektuje jeho názor. Toto je naplňováno v procesu individuálního plánování.
8. Motivace uživatele služeb – motivujeme klienty k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
9. Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele – velký důraz je kladen na motivaci a sociální začleňování uživatelů. Poskytované služby podporují zapojení uživatele do života společnosti, uživatel je podporován ve využívání vnějších dostupných služeb. O dalších službách, které jsou v jeho okolí dostupné, je informován sociální pracovnicí organizace, která v případě zájmu zprostředkuje kontakt.
10. Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech – respektujeme soukromí uživatelů. I když poskytované služby pokrývají jen část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod. Podporujeme soběstačnost a nezávislost uživatele.
11. Řešení problémů na základní úrovni -jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.
12. Odpovědnost poskytovatele – role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány
ve Standardech kvality sociálních služeb, č. 9 (Personální a organizační zajištění soc. služby) a ve Vnitřních předpisech poskytovatele, včetně příslušných kompetencí, a z toho plynoucích odpovědností.
13. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb – poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na odpovídající kvalifikaci pracovníků, pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb, a na další vzdělávání zaměstnanců.
14. Transparentnost při poskytování služeb – veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěná dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.