2023

1. Podpora pečujících osob a sociálně zdravotní program pro OPZ a seniory ve Vodňanech

Projekt je podpořen v Programové dotaci města Vodňany částkou 16 000,- Kč.

V rámci tohoto projektu budou ve Vodňanech podporovány pečující osoby formou skupinových setkání a mobilní poradny.

Senioři a osoby se zdravotním postižením budou podpořeni individuálními setkáními, která budou probíhat podle zájmu klientů buď v jejich domově či venku v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V rámci těchto setkání je možné se věnovat podle potřeby různým aktivizačním technikám. Pečující mohou tyto setkání využít jako čas, kdy ví, že mají zajištěné a pokryté hodiny, kdy si vyřizují osobní záležitosti. Klienti v těchto programech mohou vyzkoušet např. trénink paměti, bazální stimulaci, nebo „jen“ procházku. Vše je zdarma!

2. Sociálně zdravotní aktivity pro OZP a seniory z Dříteňska

Projekt je podpořen v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2023 částkou 14 000,- Kč.

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a zvyšování kvality života a to pomocí individuálních aktivizačních činností i u imobilních klientů v jejich vlastním sociálním prostředí. Např. tvoření, cvičení kognitivních funkcí, přednášky na různá témata, kvízy a soutěže, společenské hry, cvičení, hudební,
smyslová, reminiscenční aktivizace, malování – na podporu udržování sociálních vazeb, zapojení do běžného života, získání větší psychické pohody, motivace a zachování dovedností a základní soběstačnosti.
Mimo klubovnu vycházky a výlety po okolí a do okolních měst, posezení v cukrárně, návštěva v CPS Vodňany, výstavy, trhy, vycházky v přírodě, lese, dále dle nabídky akcí v okolí.

3. Komunitní sociální práce MAS Lužnice – Podpora pečujících

Realizace 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Projekt má několik základních aktivit:

  1. Setkání pro pečující – hlavním cílem je organizace pravidelných setkání pro neformální pečující, budoucí pečující, ale i širokou veřejnost se zájmem o tuto problematiku. Setkání se budou konat ve čtyřech „centrech“ na území MAS Lužnice tak, aby byla dobře přístupná co největší cílová skupina. Při společných setkáních vznikne prostor pro sdílení typických problémů pečujících osob, možnost diskuze a získání rady od odborného pracovníka. Dalším cílem aktivity je zapojení cílové skupiny do místní komunity, nalezení vlastních sil pro řešení typických problémů pečujících, propojení s komunitním plánováním a propojení pečujících ze vzájemně blízkých obcí.
  2. Terénní poradna, nastavování péče – cílem této aktivity je zajistit komplexní podpůrný systém pro pečující osoby formou individuálních návštěv v přirozeném prostředí, kde probíhá péče. Jedná se o zmapování situace v rodině pečujícího, zjištění problémů a nedostatků v poskytování péče, zvyšování vzdělání a kompetencí v poskytování péče, nalézání možností řešení sociální situace pečujícího, podpora v oblasti fyzické i psychické, nalezení propojení s formální péči atd.
  3. Podpora obcí v sociální oblasti – cílem je navázání spolupráce s obcemi a zajištění kontinuální informovanosti v sociální oblasti a aktualizace informací. Tato spolupráce má za cíl motivovat obce k většímu zapojení a podpoře sociální oblasti, kterou by mohla využívat cílová skupina neformálních pečujících. Dále z této aktivity mohla vzniknout zpětná vazba na zatím neoslovenou část cílové skupiny.