Poslání a cíle osobní asistence

Poslání
Sociální služba – osobní asistence je terénní služba, jejímž posláním
je umožnit, aby lidé s disabilitou z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění, tělesného či zdravotního postižení, ocitající se v nepříznivé sociální situaci, a jsou při tom odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a o svoji domácnost, mohli žít běžný způsob života, jaký žijí jejich vrstevníci.
Snažíme se o deinstitucionalizaci sociálních služeb – prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb APP Slunečnicí chceme pomoci našim klientům žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život v jejich přirozeném prostředí, ve svém domově či u svých blízkých a aby nebyli nuceni toto prostředí z důvodu disability opouštět.
Aktivně a smysluplně se snažíme pomoci uživatelům se začleňovat
do společnosti a předcházet sociálnímu vyloučení.
Poslání chápeme jako veřejný závazek.

Cíle APP Slunečnice
• Cílem osobní asistence, kterou poskytuje APP Slunečnice je aktivní uživatel, který s její pomocí zvládne všední věci a běžné každodenní činnosti ve svém přirozeném prostředí, rozhoduje o svém životě, zachovává svou osobnost a naplňuje své osobní cíle.
• Uživatel, který se začleňuje do společnosti, udržuje vztahy se svou rodinou, blízkými, přáteli i jinými lidmi, a zapojuje se i do dalších aktivit.
• Uživatel, který si s pomocí poskytované služby udržuje dosavadní schopnosti a fyzickou i psychickou kondici, a dosahuje zlepšení těchto schopností nebo je i rozšiřuje.
• Odstraňování bariér, které člověku s disabilitou znemožňují fungovat plnohodnotně, suverénně a způsobem odpovídajícím jeho potřebám a přáním. Doplnění péče o uživatele tak, aby si zachoval
co nejvyšší míru samostatnosti a integrity a zůstal co nejdéle
v domácím prostředí.
• Psychicky vyrovnaný uživatel sociální služby osobní asistence, podporovaný při překonávání své tíživé situace a při zabezpečování základních životních potřeb, a to jak biologických, tak společenských.
• Poskytování sociální služby osobní asistence pro občany žijící na území obcí s dojezdem do 20 km od Týna nad Vltavou nebo Dřítně. Zajištění dostupnosti služby i v okrajových lokalitách zmíněného území.
APP Slunečnice:
• umožňuje klidný a důstojný život uživatele v domácím prostředí
• podporuje dosavadní způsob života a osobní zvyklosti uživatele
• motivuje uživatele k samostatnosti a soběstačnosti
• podporuje uživatele v určení reálných osobních cílů a jejich naplnění
• pomáhá uživateli při udržování komunikace s rodinou
• poskytuje kvalitní sociální služby, které vychází z individuálních potřeb uživatele