2020

1.V krizi způsobené koronavirem získala naše organizace podporu na dva projekty. Získané finance byly určeny na nákup ochranných a dezinfekčních prostředků a na osobní náklady spojené jak se samotnou osobní asistencí, tak i s podporou osob, které nejsou našimi klienty, ale podporu zejména psychosociální také potřebují.

Podpořily nás VDV Nadace Olgy Havlové a Nadace Karel Komárek Family Foundation. Děkujeme i za naše klienty a podpořené osoby.

2. Dalším projektem, který začínáme realizovat v roce 2020 je podpora pečujících osob a vznik mobilní terénní poradny pro pečující osoby:

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015703 VYTVOŘENÍ PODPŮRNÉHO SYSTÉMU PRO PEČUJÍCÍ OSOBY je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt bude probíhat 2020-2023, ve vybraných obcích mikroregionu Bechyňsko, které leží na území MAS Lužnice.

Projekt má několik základních aktivit. K nim patří spolupráce se zástupci obcí a zajištění informačních materiálů pro občany prostřednictvím obcí, několikrát ročně pořádané setkání pro pečující osoby či zájemce o tuto problematiku. Později bude zprovozněna zdarma mobilní terénní poradna pro pečující, kdy budeme jezdit přímo do domácností a plánovat individuálně a „na míru“ možnosti péče, hledat vhodné sociální služby, řešit konkrétní problémy a situace. V rámci této poradny si pečující osoba bude moci, rovněž zdarma, zajistit pečovatelku pro domácí dohled, aby si v klidu zajistila svoje pochůzky, mohla se účastnit našich setkání či vyřídit osobní záležitosti.

Klíčovým problémem, který projekt řeší, je nedostatečná podpora a nedostatečné kompetence a znalosti již pečujících osob a těch, kteří o péči  uvažují. Pečující osoby jsou znevýhodněny na trhu práce, sociálně vyloučeny ze společenského života apod. Je důležité, aby měly podporu. Osoby závislé na péči jsou zase díky špatné a nedostatečné informovanosti a podpoře neformálních pečovatelů mnohdy zbytečně a předčasně umisťovány do pobytových zařízení. Oblast, ve které budou aktivity probíhat je typicky periferní venkovskou lokalitou. Omezená dostupnost sociálních služeb, které jsou často jedinými nositeli informovanosti a poradenství v této oblasti, vede ke zvýšenému riziku exkluze, sociálnímu vyloučení.