Jak vše funguje

Služby – osobní asistence – terénní sociální služba

PRACOVNÍ DOBA APP SLUNEČNICE:        DENNĚ     7:00 – 19:00

 • V případě zájmu o poskytování služeb kontaktujte ředitelku či sociální pracovnici, ty si s vámi domluví osobní schůzku, kde dostanete všechny informace o naší službě, podmínky poskytování služeb, budou vysvětleny všechny Vaše dotazy a poté, dle Vašeho zájmu bude sepsána smlouva
  o poskytování služeb.
  Služby jsou poskytovány pouze na základě uzavřené písemné smlouvy a za úhradu.
 • Vzor smlouvy naleznete v sekci „dokumenty“
 • Odmítnutí klienta lze pouze ze zákonných důvodů, kdy poskytovatel:
  – neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
  – nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  – zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí takové sociální služby
  – žádající osobě vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností této smlouvy

Jak vše funguje?

 • Osobní asistence je poskytována na základě projevení zájmu o službu, podle individuálních  potřeb zájemce a v jeho přirozeném prostředí.
 • Uživatel má od pracovníků veškeré informace, týkající se poskytované sociální služby osobní asistence, rozsahu služeb, principů, nabídky jednotlivých služeb, je seznámen s jejími cenami
  a ostatními podmínkami, které se poskytování sociální služby osobní asistence týkají.
 • Uživatel je seznámen se všemi možnostmi splnění jeho osobních cílů.
 • Před  uzavřením smlouvy každý uživatel obdrží písemné informace
  o poskytované službě, ceník a vnitřní předpisy, které jsou jako příloha smlouvy, a kde jsou další konkrétní údaje.
 • Každý uživatel je seznámen se všemi svými právy i povinnostmi, vyplývajícími ze smlouvy a z poskytování sociální služby osobní asistence.
 • Rozsah služeb i druh konkrétních úkonů, které chce uživatel využívat, je dohodnut oběma stranami v rámci individuálního plánování. Vše na základě svobodné volby uživatele a s respektem k jeho konečnému rozhodnutí. Na první měsíc se uzavírá tzv. startovací individuální plán.
 • Služby jsou poskytovány v místě, které si uživatel sám určí . Délka služby rovněž záleží na požadavku klienta. Nejsou žádné povinné minimální odebrané hodiny. Služba je poskytována každý den od 7 do 19 hodin.
 • APP Slunečnice poskytuje služby základní, dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, které je povinna uživateli, v případě jeho zájmu, poskytnout.
 • Dále poskytuje služby fakultativní, nad rámec základních služeb, které dle zájmu uživateli poskytne také, po vzájemné dohodě.
 • Využité služby hradí uživatel ze státního příspěvku na péči nebo
  z vlastního příjmu.
 • Služby se hradí vždy 1x za měsíc, kdy uživatel dostane podrobné
  a přehledné vyúčtování.
 • Během poskytování služby se s uživatelem, který je aktivně zapojen
  do celého procesu, dojednávají jeho osobní cíle a podle nich
  se plánuje veškeré poskytování osobní asistence. Každý uživatel má určeného svého klíčového pracovníka, se kterým tvoří individuální plán.
 • Po dohodnuté době se poskytovaná osobní asistence hodnotí, aby byla zajištěna efektivnost a účinnost poskytované služby.
 • V případě, že jsou cíle uživatele naplněny, poskytování osobní asistence končí (písemným ukončením smlouvy, telefonicky, doba určitá apod.).
 • V případě, že má uživatel další cíle nebo se již dohodnutých cílů nepodařilo dosáhnout, opět se naplánuje další postup poskytování osobní asistence a pokračuje se ve spolupráci.
 • Při poskytování sociální služby osobní asistence, kterou poskytuje APP Slunečnice je dbáno na dodržování lidských i občanských práv
  a svobod osob, uživatel může vždy uplatňovat svoji vůli a svobodně rozhoduje o všem, co se týká poskytovaných služeb a spolupráce
  s pracovníky APP Slunečnice.
 • Při poskytování osobní asistence se snaží pracovníci APP Slunečnice předcházet a zamezovat situacím, při kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi poskytovatelem a uživatelem, rizikovým situacím, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdrav. stavu či života uživatele.
 • Pracovníci pomáhají uživateli uplatňovat jejich oprávněné zájmy v souvislosti s poskytovanou sociální službou, ale i v souvislosti
  s ostatními zdroji pomoci.
 • Pracovníci APP Slunečnice se při poskytování sociální péče osobní asistence řídí zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, jeho dalšími prováděcími předpisy, Standardy kvality sociálních služeb, Vnitřními pravidly poskytovatele,  Etickými kodexy a dalšími zákony.