Základní služby osobní asistence

Základní činnosti

 • Činnost osobní asistence APP Slunečnice zajišťují kvalifikovaní pracovníci.
 • Přístup pracovníka APP Slunečnice k uživateli je zakotven v Etickém kodexu, který je považován za závazný.
 • Vedením APP Slunečnice je pověřena ředitelka a jednatelka, případně zastupující sociální pracovník.
 • Asistentky jezdí za uživatelem svým soukromým vozidlem, služebním vozidlem, případně i na kole, veřejnou dopravou, pěšky.
 • Uživatel může smlouvu o poskytování sociální služby osobní asistence kdykoli ukončit bez udání důvodu.
 • Poskytovatel může ukončit smlouvu pouze z důvodů, uvedených v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
 • Základní činnosti – dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
  – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  – pomoc při osobní hygieně
  – pomoc při zajištění stravy
  – pomoc při zajištění chodu domácnosti
  – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  – pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí